Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

Ημερίδα: Η ψυχοπαθολογία των οργανισμών, Σάββατο 1η Ιουνίου 2024

Σάββατο, 1 Ἰουνίου 2024

Τό Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο καί τό Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν, ὀργανώνουν Ἡμερίδα μέ θέμα:
«Ἡ Ψυχοπαθολογία τῶν Ὀργανισμῶν»
Ἡ ἡμερίδα ἀφορᾶ στὴν ἐκδήλωση φαινομένων ψυχοπαθολογίας στοὺς ὀργανισμοὺς καὶ τὶς ἐπιπτώσεις τους σὲ ἀτομικὸ καὶ ἐργασιακὸ ἐπίπεδο.
Δίδεται ἰδιαίτερη ἔμφαση, τόσο σὲ θεωρητικὸ ὅσο καὶ σὲ ἐμπειρικὸ ἐπίπεδο, στὴν ἀναγνώριση καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ψυχοπαθολογίας μέσῳ τῆς καλλιέργειας ὑγιῶν προσωπικῶν σχέσεων, ὡς τοῦ πλέον ἐνδεδειγμένου τρόπου ἀντιμετώπισης τῶν ψυχοπιεστικῶν καταστάσεων. Ἀπευθύνεται σὲ κάθε ἐνδιαφερόμενο καθὼς καὶ σὲ εἰδικὲς ὁμάδες ἐργαζομένων, ἡ φύση τοῦ ἐπαγγέλματος τῶν ὁποίων εἶναι ἰδιαίτερα ψυχοπιεστική (στελέχη ἐπιχειρήσεων, διασῶστες, νοσηλευτὲς κ.ἄ).

Ἡ Ἡμερίδα θά πραγματοποιηθεῖ διά ζώσης. Μόνον τά ἄτομα πού διαμένουν ἐκτός Ἀθηνῶν, μποροῦν νά συμμετέχουν μέσῳ τῆς πλατφόρμας ΖΟΟΜ.